Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 3 =

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 roku życia.
 

Potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun, osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem. Wzór wniosku można pobrać poniżej.
  • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem (np. kopia orzeczenia sądu).
  • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka z określeniem formy zespołowej lub indywidualnej zajęć, która powinna być zastosowana wobec dziecka.
  • Opinię o funkcjonowaniu dziecka wydaną przez nauczyciela prowadzącego z dzieckiem zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, jeśli było ono uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Dodatkowo do wniosku można dołączyć:
  • Dodatkową dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka,
  • Wyniki badań psychologicznych,
  • Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem.

 
Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w sekretariacie poradni lub listownie.
Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2020 wnioski o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych będą przyjmowane w ostatnie czwartki i piątki miesiąca w godzinach 9:00-15:00.


Wzór wniosku i zaświadczenia lekarskiego do pobrania poniżej. Rodzic wnioskując o 2 orzeczenia lub orzeczenia i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju składa jeden wniosek.

*10.09.2018 poprawiono wzór wniosku, dodano wzór opinii
**06.08.2019 poprawiono wzór wniosku

Załączniki artykułu

Wniosek o wydanie orzeczenia (pdf) 0.11mb, (pobrań: 105)