Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 8 =
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkołach na podstawie paragrafu 13b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2017, poz. 1591 z późniejszymi zmianami).

Jest ona organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Nie ma możliwości zorganizowana zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego.

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

Do wniosku o wydanie takiej opinii dołącza się dokumentację określającą:
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;
2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;
3) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.

Przed wydaniem opinii publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wzór zaświadczenia lekarskiego i opinii szkolnej można pobrać poniżej

** 12.01.2018 poprawiono wzór opinii
** 30.08.2018 poprawiono wzór zaświadczenia lekarskiego
** 18.09.2018 dodano wzory wniosków
** 06.08.2019 poprawiono wniosek

Załączniki artykułu

Wniosek o badanie dziecka w poradni (pdf) 0.03mb, (pobrań: 157)