Diagnozowanie dzieci i młodzieży

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
1. Diagnozowanie i opiniowanie w zakresie:
 • trudności w nauce,
 • problemów wychowawczych,
 • problemów emocjonalnych,
 • gotowości szkolnej,
 • zaburzeń rozwojowych,
 • zaburzeń zachowania,
 • wad i zaburzeń mowy,
 • określania optymalnych form pomocy, wsparcia rozwojowego, korekcji, rehabilitacji, stosunku do obowiązku szkolnego, form kształcenia, niezbędnych do nauki warunków oraz sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 • kontynuacji nauki w klasie przysposabiającej do pracy.

Osoby prowadzące: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

 
2. Diagnozowanie, orzekanie / opiniowanie o potrzebie:
 • kształcenia specjalnego,
 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • indywidualnego nauczania,
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.


Osoby prowadzące: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi
 

3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.

Osoby prowadzące: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

4. Diagnozowanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym uczniów niezdecydowanych oraz z problemami zdrowotnymi. Pomoc w wyborze ich dalszej drogi kształcenia.

Osoby prowadzące: I. Zawistowska-Gierzyńska

5. Diagnozowanie przesiewowe wzroku i słuchu na Platformie do Badań Zmysłów.

Osoba prowadząca: D. Chmielewska

6. Przesiewowe badania mowy na terenie przedszkoli i szkół

Osoby prowadzące: I.Bielecka, E.Szota

7. Przesiewowe badania dzieci przedszkolnych z ryzyka dysleksji

Osoby prowadzące: H. Burger

8. Diagnozowanie wyższych funkcji słuchowych na platformie APD-Medical (metodą Neuroflow ATS).

Osoba prowadząca: D. Chmielewska

9. Diagnoza słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego przy użyciu programu SAT II

Osoba prowadząca: E. Kubiak

10. Diagnoza integracji sensorycznej

Osoba prowadząca: I.Bielecka