Zespół orzekający poradni

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =

Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania czy indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej lub uczącej się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dodatkowo zespół wydaje opinie i orzeczenia dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z terenu powiatów: piotrkowskiego, grodzkiego piotrkowskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego.

Od 6.09.2018 Poradnia nie wydaje orzeczeń i opinii wymienionych w poprzednim punkcie dzieciom z powiatu opoczyńskiego - to zadanie przejęła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie
 

Dokumenty wydawane przez zespół orzekający poradni:

 
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Jest opinią wydawaną małym dzieciom niepełnosprawnym, jeśli niepełnosprawność stanowi zagrożenie dla prawidłowego rozwoju.
 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wydawane jest w celu dostosowania form i metod pracy do specjalnych potrzeb edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze są formą realizowania obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 roku życia.
 
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
Jest wydawane uczniom, którym stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.  
 
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 Jest wydawane dzieciom odbywającym roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego.

 

Dostępne są nowe druki wniosków (dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych).
Według rozporządzenia rodzic wnioskując o 2 orzeczenia lub orzeczenia i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju składa jeden wniosek. Wzór wniosku jest więc jeden. Redukcji uległa także ilość wzorów zaświadczeń lekarskich. Obecnie jest jeden wzór zaświadczenia lekarskiego dla potrzeb indywidualnego nauczania i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. Dla potrzeb zespołu w innych sprawach jest inny - krótszy druk zaświadczenia. Wzory można pobrać poniżej, a także z odpowiednich zakładek.

Dostępny jest także wzór opinii szkolnej dostosowanej do wymogów rozporządzenia.


Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2020 wnioski o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju będą przyjmowane w ostatnie czwartki i piątki miesiąca w godzinach 9:00-15:00.

Termin przyjmowania wniosków o indywidualne nauczanie i indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie ulega zmianie - są to nadal wszystkie czwartki i piątki w godzinach 9:00-15:00


** 30.08.2018 poprawiono wzór wniosku i dodano wzór opinii szkolnej
**06.08.2019 poprawiono wzór wniosku

Załączniki artykułu

zaswiadczenieIN2017 (pdf) 0.20mb, (pobrań: 1174)
zaswiadczenieZO2017 (pdf) 0.18mb, (pobrań: 1153)
zespół - opinia o uczniu (pdf) 0.07mb, (pobrań: 1105)
wniosek o wydanie orzeczenia 2019 (pdf) 0.11mb, (pobrań: 936)