Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =

Jest wydawane uczniom, którym stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

Potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun, osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad uczniem lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać poniżej.
  • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad uczniem (np. kopia orzeczenia sądu).
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia wydane przez lekarza określające czas (nie krótszy niż 30 dni), w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Wzór zaświadczenia można pobrać poniżej.
  • Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, jeśli wniosek o wydanie orzeczenia dotyczy ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie.
  • Opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierająca informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, wiadomości i zachowania się ucznia podczas zajęć). Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.
Dodatkowo do wniosku można dołączyć:
  • Dodatkową dokumentację medyczną wskazującą przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczniowi uczęszczanie do szkoły,
  • Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych lub innych.

 
Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w sekretariacie poradni lub listownie. Wnioski są przyjmowane w czwartki i piątki w godzinach 9:00-15:00.

Wzór wniosku i zaświadczenia lekarskiego do pobrania poniżej. Rodzic wnioskując o 2 orzeczenia lub orzeczenia i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju składa jeden wniosek.

* 10.09.2018 - poprawiono wzór wniosku

**06.08.2019 poprawiono wzór wniosku

Załączniki artykułu

Wniosek o wydanie orzeczenia (pdf) 0.11mb, (pobrań: 573)