Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zintegrowane oddziaływania diagnostyczne, rehabilitacyjne, pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, których podmiotem jest małe dziecko oraz wsparcie i pomoc jego rodzinie. Wczesne wspomaganie organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi od momentu wykrycia symptomów zaburzenia do podjęcia nauki w szkole.

Podjęcie wielospecjalistycznych działań (terapeutyczno-rehabilitacyjno-edukacyjnych) powinno rozpocząć się możliwie jak najszybciej. Biorąc pod uwagę dużą plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju, im wcześniej wykryte i zdiagnozowane zostaną zaburzenia tym większe szanse na szybką pomoc. U dzieci, których niepełnosprawność jest nieodwracalna wczesne wspomaganie pozwala uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, przez co ulega poprawie ich ogólny stan zdrowia oraz funkcjonowanie osobiste i społeczne. Będą lepiej przygotowane do rozpoczęcia nauki, a w przyszłości do wykonywania zawodu, pracy i bardziej samodzielnego i niezależnego życia.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi obejmujemy opieką dzieci od 0 do rozpoczęcia nauki w szkole. Wymiar zajęć WWRD wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Dzieci, które ukończyły 3 r.ż. mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w grupach 2-3-osobowych, z udziałem rodzin.

Spełniamy kryteria do prowadzenia diagnostyki i zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Poradnia dysponuje gabinetami przygotowanymi i wyposażonymi stosownie do potrzeb i specyfiki pracy z dziećmi. Posiadamy pomieszczenia do pracy indywidualnej: gabinet logopedyczny, psychologiczny, pedagogiczny, salę do zajęć grupowych. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (psycholodzy, logopedzi, w tym neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagodzy, pedagodzy specjalni). Współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz udzielania wsparcia dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom.

 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju autorstwa Agnieszka Malinowska


W zakresie wczesnego wspomagania oferujemy różne formy terapeutyczne prowadzone indywidualnie i grupowo:
 • terapię psychologiczną,
 • terapię pedagogiczną (z wykorzystaniem m.in. Metody Dobrego Startu, Metody W.Sherborne, elementów metody krakowskiej, terapia ręki),
 • terapię logopedyczną (metody komunikacji alternatywnej – m.in. Makaton),
 • neuroterapie (EEG Biofeedback; Neuroflow ATS)
 • kinezyterapię,
 • rewalidację dzieci niesłyszących i słabosłyszących,
 • rewalidację dzieci niewidomych i słabowidzących (m.in. rehabilitację widzenia oraz bezwzrokowe techniki przygotowujące do nauki czytania i pisania systemem Braille'a),
 • rewalidację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (z wykorzystaniem m.in. programu aktywności Knillów, metody Weroniki Sherborne, elementów metody Castillo-Moralesa),
 • rewalidację dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera.


Współpraca Zespołu z rodziną dziecka polega na:

 • Udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
 • Udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
 • Pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.