Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 7 =

Wydawane jest dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom, u których występuje:

 • obustronne uszkodzenie narządu wzroku (niewidomi, słabowidzący),
 • obustronna wada słuchu (niesłyszący, słabosłyszący),
 • niepełnosprawność intelektualna (stopnia lekkiego, umiarkowanego lub znacznego),
 • autyzm, zespół Aspergera,
 • afazja,
 • niepełnosprawność ruchowa,
 • sprzężenie kilku z wyżej wymienionych niepełnosprawności.

 Wydawane jest także uczniom:

 • niedostosowanym społecznie,
 • zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

 

Potrzebne dokumenty:
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun, osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem lub pełnoletni uczeń. Wzór wniosku można pobrać poniżej.
 • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem/uczniem (np. kopia orzeczenia sądu).
 • Jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola: opinia o dziecku wydana przez przedszkole. Opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola/szkoły oraz podpisem dyrektora.
 • Opinia o uczniu wydana przez szkołę (zawierającą informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności, wiadomości i zachowania się ucznia podczas zajęć). Opinia powinna być opatrzona pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje obustronne uszkodzenie narządu wzroku: zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza okulistę z diagnozą słabowidzenia lub ślepoty. Dokumentacja powinna zawierać wyrażone liczbowo informacje o ostrości widzenia (vod, vos, snod, snos) lub/i wyrażone w stopniach informacje o ograniczeniach pola widzenia;
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje obustronna wada słuchu: zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza specjalistę z diagnozą niedosłuchu lub głuchoty oraz audiogram;
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje autyzm lub zespół Aspergera: zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza psychiatrę z diagnozą tych zaburzeń rozwoju;
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje afazja: zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza neurologa z diagnozą afazji;
 • Jeśli u dziecka/ucznia występuje niepełnosprawność ruchowa: zaświadczenie lekarskie lub inna dokumentacja medyczna wydana przez lekarza neurologa, lekarza rehabilitacji medycznej z diagnozą niepełnosprawności ruchowej;
 • Jeśli uczeń jest niedostosowany społeczne: postanowienie sądu o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia małoletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

 

Dodatkowo do wniosku można dołączyć:
 • Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
 • Opinie terapeutów pracujących z dzieckiem/uczniem,
 • Inną dokumentację medyczną o stanie zdrowia dziecka/ucznia,
 • Jeśli uczeń jest zagrożony niedostosowaniem społecznym: dokumentację wskazującą na zagrożenie ucznia niedostosowaniem społecznym.

 
Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w sekretariacie poradni lub listownie.
Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2020 wnioski o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą przyjmowane w ostatnie czwartki i piątki miesiąca w godzinach 9:00-15:00.

Wzór wniosku i zaświadczenia lekarskiego do pobrania poniżej. Rodzic wnioskując o 2 orzeczenia lub orzeczenia i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju składa jeden wniosek.

* 10.09.2018 - poprawiono wzór wniosku, dodano wzór opinii

**06.08.2019 poprawiono wzór wniosku

Załączniki artykułu

Wniosek o wydanie orzeczenia (pdf) 0.11mb, (pobrań: 565)