Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =

Jest wydawane dzieciom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
 
Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego (naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej)

Potrzebne dokumenty:
  • Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek może złożyć rodzic, prawny opiekun,  lub osoba (podmiot) sprawujący pieczę zastępczą nad dzieckiem. Wzór wniosku można pobrać poniżej.
  • Dokument potwierdzający status opiekuna prawnego lub sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem (np. kopia orzeczenia sądu),
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka wydane przez lekarza określające czas (nie krótszy niż 30 dni), w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Wzór zaświadczenia można pobrać poniżej.
  • Opinia przedszkolna (zawierająca informacje na temat: frekwencji, obserwowanego poziomu umiejętności i zachowania się dziecka podczas zajęć) - opinia powinna być opatrzona pieczęcią przedszkola oraz podpisem dyrektora.
Dodatkowo do wniosku można dołączyć:
  • Dodatkową dokumentację medyczną wskazującą przyczynę, która uniemożliwia lub znacznie utrudnia dziecku uczęszczanie do przedszkola,
  • Wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych lub innych.

 
Wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w sekretariacie poradni (w czwartki lub piątki w godzinach 9:00-15:00) lub listownie.

Wzór wniosku i zaświadczenia lekarskiego do pobrania poniżej. Rodzic wnioskując o 2 orzeczenia lub orzeczenia i opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju składa jeden wniosek.

* 10.09.2018 - poprawiono wzór wniosku
**06.08.2019 poprawiono wzór wniosku