Rządowy program Za Życiem

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
rządowy program Za życiem
Uprzejmie informujemy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim została wskazana do pełnienia funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego na obszarze powiatu piotrkowskiego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”.
 
Do zadań ośrodka należy kompleksowe wsparcie rodzin  i dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Ośrodek udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej; wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom; organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym: zbiera i upowszechnia informacje o usługach i świadczących je specjalistach, prowadzi akcje informacyjne, monitoruje działania związane z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.
W ramach zajęć oferujemy dzieciom m.in. następujące formy pomocy:
 • terapię psychologiczną
 • terapię pedagogiczną
 • terapię logopedyczną
 • terapię neurologopedyczną,
 • terapię Integracji Sensorycznej,
 • terapię surdologopedyczną,
 • terapię tyflopedagogiczną,
 • zajęcia rozwijające zmysły
 • terapię ręki
 • terapię w oparciu o metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • ergoterapię.

Podstawa prawna Programu:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, art. 127 ust.19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59 ze zmianami), Zarządzenie Nr 498 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 grudnia 2017r., Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehablitacyjno-opiekuńczych (Dz.U.poz.1712), Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2013 poz.1257).

Projekt finansowany z Budżetu Państwa